آزمایشگاه مسعود

برج یاس
۱۶ تیر ۱۳۹۷
برج سپند
۱۶ تیر ۱۳۹۷