برج یاس

پارک آبی پارس
۱۶ تیر ۱۳۹۷
آزمایشگاه مسعود
۱۶ تیر ۱۳۹۷